Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 201 
 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2561 และงวดที่ 12/2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
แจ้งรายชื่อบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
 
การดำเนินการ โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
 
**ด่วนที่สุด**การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 220
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557