หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  คุณอยากให้ อบต.หนองโดนช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
 
แบบฟอร์มคำร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจัาง [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ กิจกรรมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อหมื่น [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ กิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อหมื่นแสน วันที่ ๑๕ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดใหญ่ กิจกรรมการแสดงเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อหมื่นแสน วันที่ ๗ ม [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดใหญ่ กิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อหมื่นแสน วันที่ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเทศบาลตำบลหน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ส้มป่อย ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2560-2564) [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณ (ของที่ระลึก) [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
     
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กพส. มท 0810.4/ว2363  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ศส. มท 0806.2/ว45  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
การปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
***ด่วนที่สุด*** รายละเอียดการจัดสรรสิทธิพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด**แบบสอบถามข้อมูลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด ติดตามแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( LTAX GIS) [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหลักสูตรเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 98 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 91 
แจ้งนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
แจ้งนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
***ด่วนที่สุด*** เร่งรัดการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS, CCIS)  [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 90 
**ด่วนที่สุด**ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จังหวัดชัยภูมิ [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำข้อมมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
**ด่วนที่สุด** การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 72 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมบำรุงรักษา ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ตามโ๕รงการ 1 จังหวัด1สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 131 
 
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 281  ตอบ 0  
     
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2759  ตอบ 238
อบต.บ้านแท่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 256  ตอบ 1
อบต.วังชมภู ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.โสกปลาดุก ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองโดน ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ทุ่งลุยลาย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองนาแซง เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้พิการ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 4232  ตอบ 287

  

ตะกร้ายางพารา  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557